مجموعه  ریحیق یک مجموعه ی چند منظوره با فعالیتهای آموزشی ، فروشگاهی ، فرهنگی می باشد